Til Center for Plan & Miljø Faxe kommune

 Høringsvar på ”Indkaldelse af ideer før planlægning for nye boligområder i Karise”.

 
Fra flg. repræsentanter i Karise Dialogforum – en samarbejdsgruppe under Karise Borger og Håndværkerforening:
Karise og Alslev menighedsråd (Jan Christensen), Foreningen Karise Højskole (Susanne Holm), Forsvarsbrødrene (Kurt Poulsen), KFUM-spejderne (Lene Rasmussen), Familie og Samfund (Inge Christoffersen), Visekælderen (Henning Christensen), Grundejerforeningen Præstebjerg (Pia Jensen), Karise Håndværker og Borgerforening + byrådsmedlem (Eli Jacobi Nielsen) samt byrådsmedlem Marianne Ørgaard.
 
 
Vi har drøftet de nævnte områder og vi er slet ikke i tvivl om i hvilken rækkefølge boligarealerne bør udlægges.
 
Første prioritet har området vest for Karl af Risesvej. Det ligger mest bynært - tæt på daginstitution, skole/SFO /Klub og hal. Det opfylder megen af den dialog vi har haft om stiforbindelser samt nærhed til station og grønne områder, også et godt salgsargument til tilflyttere - og det giver mest sammenhæng i det samlede bybillede.
 
Anden prioritet har området nord for Drosselvej.
 
Arealet øst for St. Lindevej og jernbanen synes vi skal anvendes til rekreative formål som f. eks. Cykelcrossbane, fiskesø med bænkeborde, store græsplæner til boldspil, byskov, hundeskov, motionsstier mm. Der er masser af ideer.
 
Stisystemer bør planlægges i alle områder og f.eks.:
 
Areal vest for Karl af Rises Vej:
At der indtænkes et stisystem, som løber til SFO/skole og til Karisegårde og måske også til Nørrebro. Dette vil give større tryghed for ”bløde trafikanter”, som også kommer øst for Karl af Risesvej.
 
Areal nord for Drosselvej:
At der indtænkes stisystem fra Køgevej - hvor der på modsatte side af Køgevej også er en sti / lille vej til Stevns Å (og nogle sommerhuse).
At denne sti går ned til Drosselvej omkring Sneppevej og til Drosselvej ved jernbanetunnelen.
 
Der kan tænkes mange muligheder for stiforløb. KHB´s bestyrelse har vedlagt deres tanker i vedhæftede bilag.
 
I Udviklingsstrategi 2016 for Karise er der bl.a. fokus på grønne områder, gode stiforbindelser, by og natur tæt på hinanden, hvilket vi med ovenstående forslag har taget højde for.
 
 

På vegne af Karise Dialogforum

 
Pia Jensen
Drosselvej 64, 4653 Karise
 
E.mail: piaib@mail.dk eller piadahlenborgjensen@gmail.com Tlf: 27 20 88 12

 
Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise