Som et led i aftalen om det kommunale budget for 2016, (se side 6, Anlægsplan) er der afsat 1 mill. kr. til et stiprojekt i Karise.

Det endelige projekt blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget d 31-08-2016, og omfatter etablering af belysning langs den eksisterende sti ved jernbanen, fra Liden Kirstens Vej til Dalbyvej.

Det oprindelige forslag om etablering af sti på spejdergrunden og krydsning af Karl af Rises vej bliver ikke realiseret, derimod forlænges den eksisterende sti over den allerede udlagte stimatrikel fra Liden Kirstens Vej til spejdergrunden, med mulighed for at etablere adgang til spejdergrunden fra denne side også.


 

Referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde d 31-08-2016:

110. Gennemførelse af stiprojekt i Kaise

Sagsnr: 05.04.12-P20-1-16

Sagsfremstilling

Byrådet frigav 10. december 2015, punkt 217, 1 millioner kr. til belysning og forlængelse af sti i Karise. Projektet var en del af budgetforliget.

 

Administrationen foreslår følgende anlæg udført:

Forlængelse af stien fra Liden Kirstens Vej frem til spejdergrunden, som ligger lidt fra Liden Kirstens Vej henimod Skolegade. Herved bliver denne fritidsaktivitet gjort mere tilgængelig for de bløde trafikanter. Stien anlægges i den udlagte stimatrikel langs jernbanen. Der skal således ikke eksproprieres areal til forlængelsen.

 

Den eksisterende sti samt forlængelsen belyses med 34 nye master og lamper, der forsynes fra nyt tændskab med styringsenhed, der kan dæmpe lyset om natten i stedet for natslukning. Belysningen af den eksisterende sti anses som det, der bidrager bedst til tryghed og anvendelighed i den mørke tid af året. Stien forbinder boligområder og er en del af forbindelsen til Karl af Rises Vej og/eller videre til Skolegade/Bredgade.

 

Det vurderes ikke nødvendigt at trafiksikre Liden Kirstens Vej, som er en lukket boligvej. Denne vej er forbindelsen mellem stien og Karl af Rises Vej. Oversigtsforholdene ved udkørslen fra Liden Kirstens Vej til Karl Af Rises Vej vurderes gode, hvorfor der her ikke foreslås etableret yderligere sikring end den besluttede 2 minus 1 vej udformning.

 

De foreslåede anlæg kan overslagsmæssigt udføres for 775.000 kr. Forslaget vurderes endvidere at være i overensstemmelse med de drøftelser, udvalget har haft vedrørende prioriteringer til stihandleplan, som forelægges for udvalget senere på året.

 

2 minus 1 udformningen på Karl Af Rises Vej er en del af ejendomsstrategiens trafikprojekt i Karise, der handler om forbedring af trafiksikkerhed omkring Østskolen afdeling Karise. Endvidere foretages ombygning af T-krydset Skolegade/Møllevej med etablering af gennemført fortov, overkørselsarealer og oversigtsarealer. Etablering af rød hævet flade på Skolegade, hvor den gamle kirkesti fra Dalbyvej munder ud i Skolegade, og hvor den interne sti på Østskolen afd. Karise fortsætter på skolens grund. Hastighedsbegrænsning på 30 km/t på hævet flade. Etablering af skolepatruljeblink ved Møllevej/Skolegade samt ved fodgængerfelt på Skolegade ved Tandhjulet.

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i kommunens anlægsbudget er afsat og frigivet 1 millioner kr. til anlægget. 

Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

  • At der anlægges forlængelse af sti fra Liden Kirstens Vej frem til spejdergrunden. Herved bliver denne fritidsaktivitet gjort mere tilgængelig for de bløde trafikanter, og
  • at den eksisterende sti samt forlængelsen belyses med 34 nye master og lamper, der forsynes fra nyt tændskab med styringsenhed, der kan dæmpe lyset om natten i stedet for natslukning.

 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. august 2016

Godkendt.

Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise