§ 1 Foreningens navn

Stk. 1. Foreningens navn er: Karise Håndværker- og Borgerforening.
Hjemsted: Karise.

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1. At fremme interesser, der tjener til gavn for borgerne i Karise og omegn.

Stk. 2. At fremme erhvervslivets interesser i Karise og omegn.

Stk. 3. At tilbyde bolig primært til medlemmer i foreningens ejendom, "Håndværkerstiftelsen",
Drosselvej 7, Karise.

Stk. 4. At samle borgere og organisationer til arrangementer af erhvervsmæssig, social eller
kulturel karakter.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1. Som medlem i foreningen kan optages enhver myndig person, forening, virksomhed eller
organisation med en demokratisk holdning i ord og gerning.

Stk. 2. Medlemskontingentet opkræves forud en gang om året og skal være indbetalt inden
1. april.

Stk. 3. Erhvervskontingentet opkræves forud en gang om året og skal være indbetalt inden
1. december.

Stk. 4. Medlemskab er bindende for 12 måneder.

Stk. 5. Kontingentrestance medfører fortabelse af rettigheder herunder stemmeret på
generalforsamling. Restance i 2 måneder medfører slettelse som medlem af
foreningen uden appel til generalforsamlingen.

Stk. 6. Et medlem, som er slettet af foreningen alene som følge af kontingentrestance,
kan atter optages i foreningen, hvis restancen forinden er betalt.

Stk. 7. Hvis et medlem ikke opfylder foreningens optagelsesbetingelser kan bestyrelsen
ekskludere dette medlem. Beslutningen kan af medlemmet indbringes for
generalforsamlingen.

Stk. 8. Det medlem, som melder sig ud eller udelukkes af foreningen, har intet krav på
foreningens midler eller ejendom.

Stk. 9. Privat medlemskab dækker hele husstanden.

Stk. 10. Et erhvervsmedlemskab dækker et SE / CVR – nr.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse

4. Kontingent til vedtagelse

5. Valg:
a) 4 bestyrelsesmedlemmer (på valg lige år)

b) 4 bestyrelsesmedlemmer (på valg ulige år)

c) 1 bilagskontrollant (på valg lige år)

d) 1 bilagskontrollant (på valg ulige år)

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen anser det for
nødvendigt eller når ¼ af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til
bestyrelsen. Begæringen skal være ledsaget af en skriftlig angivelse af det eller de
emner, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 4. En generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 3 ugers
varsel i den lokale avis med dagsorden.

Stk. 5. Alle forslag, som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling skal være tilsendt
formanden skriftligt 14 dage inden.

Stk. 6. Simpelt stemmeflertal er afgørende og alle afstemninger foregår skriftligt på
forlangende.

Stk. 7. Generalforsamlingens beslutning indføres i en protokol, hvori også referater af
forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives
af dirigenten og sekretæren.

Stk.8. Et medlemskab giver ret til én stemme.

§ 5 Bestyrelsens sammensætning og valg

Stk. 1. Bestyrelsen består af 8 medlemmer.

Stk. 2. Genvalg kan finde sted til alle poster.

Stk. 3. Opstilling af kandidater til bestyrelsen sker inden eller på generalforsamlingen.

Stk. 4. Foreningen ledes af bestyrelsen, som i det daglige er foreningens øverste myndighed
med ansvar overfor generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter generalforsamlingen afholde første møde og
vælge: Formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
Udvalgsmedlemmerne udpeges af bestyrelsen.

Stk. 7. En enig bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer og bestyrelsen fremlægger dette på
førstkommende generalforsamling.

§ 6 Bestemmelser for bestyrelsesmøder

Stk. 1. Formanden indkalder til møderne og leder disse.

Stk. 2. Formanden skal indkalde til møde, hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette.

Stk. 3. Beslutninger, som træffes ved simpelt flertal, kan tages, når over halvdelen af
medlemmerne er tilstede, herunder formand eller næstformand. Formandens
(næstformandens) stemme er afgørende ved stemmelighed.

Stk. 4. Beslutninger indføres i protokollen, der underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.
Et medlem kan forlange at få sin afvigende mening indført i protokollen.

§ 7 Økonomiske dispositioner

Stk. 1. Bestyrelsen forvalter foreningens økonomi som fremlægges på generalforsamlingen.

Stk. 2. Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer. Optagelse af lån og
lignende kræver dog underskrift af hele bestyrelsen.

Stk. 3. Køb og salg af ejendom kan kun foretages efter godkendelse på en generalforsamling.

Stk. 4. Den daglige drift, herunder opkrævning af kontingenter og betaling af foreningens
løbende forpligtelser, varetages dog alene af foreningens kasserer.

Stk. 5. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen
nogen personlig hæftelse.

§ 8 Regnskab

Stk. 1. Foreningens årsregnskab løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Foreningens kasserer, som også har ansvar for den daglige drift, fører løbende
foreningens regnskab.

Stk. 3. Kassereren har ansvar for at dette sker forsvarligt og at myndighedernes krav til
regnskab opfyldes.

Stk. 4. Årsregnskabet udarbejdes af foreningens kasserer og underskrives af bestyrelsen.

Stk. 5. Foreningens bilagskontrollanter skal senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
modtage årsregnskabet til gennemgang af bilag og påtegner herefter regnskabet.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. 2/3 af medlemmerne skal være tilstede på en generalforsamling for at ændre
vedtægterne.

Stk. 2. I modsat fald indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringerne kan
ske uanset antallet af fremmødte.

§ 10 Foreningens opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun ske på to af hinanden følgende generalforsamlinger
hvor mindst 2/3 af medlemmerne skal være tilstede.

Stk. 2. Ved anden generalforsamling kan et flertal opløse foreningen uanset fremmødte.

Stk. 3. Den opløsende generalforsamling tager stilling til anvendelsen af foreningens midler.

Disse vedtægter, som afløser foreningens vedtægter fra 2009, er vedtaget på generalforsamling den 18. april 2012 jf. § 9 stk. 1 og vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2012 jf. § 9 stk.2.

Formand

Pilon Foghmar

Referent Dirigent

Allan Strømsted (18/4 2012) Marianne Ørgaard (18/4 2012)
Hugo Rasmussen (30/5 2012) Ole Hallas-Pind (30/5 2012)

Karise Håndværker- og Borgerforening | Drosselvej 37 c, Tlf.: 27 10 14 00 og Hemmingsvej 13, tlf.: 56 78 88 26 | 4653 Karise